KVKK- İlgili Kişi Başvurusunun Cevaplanması

Şubat 27, 2020 / By

   İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişiye, yazılı olarak veya Kurul’un belirdiği başka bir yöntemle veri sorumlusuna başvurarak taleplerini iletme hakkı tanınmıştır. Veri sorumlusu,  başvuruda belirtilen talepleri ücretsiz olarak talebin niteliğine göre en ksıa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırmalıdır.

Başvurunun usul ve esasları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ İle belirtilmiştir. Buna göre, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu  başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Veri sorumlusu başvuruyu kabul edebilir ve talebin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli işlemleri yapabilir. Bu halde veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir. Veri sorumlusu ayrıca gerekçesini açıklayarak başvuyu reddedebilir. Ancak başvurunun reddedilmesi üzerine  verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

0 Comments


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bir cevap yazın