Şirketler Hukuku

Ticaret Hukukunun alt dallarından birini teşkil eden Şirketler Hukuku, Türk hukuk mevzuatında genel olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında düzenleme altına alınmıştır.

Şirketler Hukuku; pay alım-satımları, ortaklıklar, ortaklık anlaşmaları ile şirketlerin günlük kurumsal ihtiyaçları başta olmak üzere oldukça geniş bir alanda yerli ve yabancı müvekkil portföyü Cosar& Akkaya Avukatlık Bürosu olarak sıklıkla uygulama imkanı bulduğumuz alanların başında gelmektedir.

Türk Hukukunda “şirket” genel olarak iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere sözleşme ile bir araya getirmeyi üstlendikleri yapıları ifade etmektedir. Şirket türleri genel olarak Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş olup kolektif, komandit, limited, anonim, şirketler ve kooperatiflerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şirket türlerinin tamamının tüzel kişiliği bulunmakta olup, bunların yanında Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ve tüzel kişiliği olmayan adi şirketler de Türk mevzuatında düzenleme bulan şirket türlerindendir.

ADİ ŞİRKETLER

Adi ortaklık sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme şeklinde tanımlanmış olup, kanunda ayrıca, adi ortaklıklarda ortaklar arasındaki ilişki, kazanç ve zararların paylaşımı, ortaklığın kararları ve yönetimi, ortaklar arasındaki sorumluluk, yapılan giderler, ortakların özen borcu, ortaklık paylarının tasfiyesi, adi ortaklığın temsili ve sona ermesi gibi birçok konu düzenleme altına alınmıştır.

ANONİM ŞİRKET

Anonim şirketin en genel ifade ile, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan ve pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 329. ve devamında düzenlenen Anonim Şirkete ilişkin hükümler ile, anonim şirketlerin en az sermaye tutarları, anonim şirket kuruluşu, şirket esas sözleşmesinin taşıması gereken özellikleri, anonim şirket pay bedellerinin ödenmesi, anonim şirket yönetim kurulunun sayısı ve nitelikleri, temsili gibi hususlar, yönetim kurulunun sorumlulukları, temel ilkeler ile şirkete borçlanma ve şirketle işlem yapma gibi yasaklar, anonim şirket genel kurulunun görev ve yetkileri, genel kurul toplantı usulleri, anonim şirket esas sözleşme değişiklikleri, pay sahiplerinin temsili ve hakları gibi daha birçok konu ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmıştır.

LİMİTED ŞİRKET

Limited şirket; kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu ile kurulabilen, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan; esas sermayesi belirli olan, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve ortakların şirket borçlarından sorumlu olmadığı, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü oldukları şirket tipidir.

Limited şirketlerin kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun 573 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiş olup, ayrıca kanunda çeşitli noktalarda limited şirketlere de Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir.

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMA (M&A)

Bilindiği üzere, şirket birleşmeleri ve devralmaları genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134. ve devamı hükümlerinde “Birleşme, Bölünme ve Devralma” başlığı altında düzenleme altına alınmıştır.

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası ticaret hukukunda hizmetler sunan bir hukuk ofisi olarak, müvekkillerimizin şirket birleşme ve devralma alanındaki ihtiyaçlarına da karşılık vermek üzere şirket birleşme, bölünmeleri ve devralmaları, due diligince çalışmalarının yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, Rekabet Kurumu ve diğer ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması, SPK mevzuatına ilişkin olarak gerekli süreçlerin yürütülmesi, sermaye yatırımları, işyeri ve hisse devirleri, halka açık şirketlerin devralma işlemlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar bakımından yapılandırması ve bu işlemlerle ilgili başından sonuna kadar tüm süreçlerin yürütülmesinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.  

Şirketler hukuku, ticaret hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarındaki hizmetlerimiz

Coşar Akkaya Hukuk Ofisi olarak, müvekkillerimizin arzu ettiği sonuca ulaşmak için piyasanın taleplerine uygun, pragmatik ve sonuç odaklı bir yaklaşımımız olduğunu vurgulamak isteriz. Gerek yerli gerekse yabancı müvekkillere, İstanbul ve Londra’da bulunan hukuk büromuz aracılığı ile Türkiye’de veya İngiltere’de işlerini ya da şirketlerini kurmaları, büyütmeleri veya genişletmeleri konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Hukuki hizmetlerimiz, şirket yaşam döngüsünün başlangıcından, kalkınma ve genişleme faaliyetlerine, ticari satış yoluyla veya diğer yollar ile tasfiyesine kadar tüm aşamaları kapsamaktadır. COŞAR & AKKAYA Hukuk Bürosunun kurumsal çalışmaları ayrıca, resmi izinleri, teşvikleri ve personelin yurt dışından istihdamını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çalışma İzni alınması gibi konuları da içermektedir.

Giderek küreselleşen kurumsal yaşamda, sınır ötesi işlemlerdeki uzmanlığımız ile birleşme ve devralma işlemleri veya diğer bazı kompleks stratejik işlemleri de içeren tüm kurumsal ihtiyaçları kapsayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birleşme ve Devralma işlemlerinde, müvekkillerimiz adına müzakere aşamasına katılarak ve müvekkilerin muhasebecileri, finansal danışmanları ve idari temsilcileriyle birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz. Hedef şirketlerin borçlarını, çalışanlarını, mülkiyet haklarını ve hukuki durumlarını ve mevcut yükümlülüklerini kontrol ederek durum tespiti raporlarını hazırlıyoruz. Ayrıca, sürecin bir parçası olarak talimatlar doğrultusunda ilgili tüm taraflarla olan anlaşmaları sonlandırıyor, gerekli onay, kayıt ve diğer formaliteleri titizlikle hazırlayarak bu süreçte, müşterilerin işlemlerinde ortaya çıkan engel ve sorunlara işbirlikçi bir yaklaşımla yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Yukarıda sayılan süreçlerin yanında, şirketlere ve çalışanlarına yaygın olarak danışmanlık yaptığımız diğer süreçler şu şekildedir; olağan veya olağanüstü genel kurulların ve yönetim kurulunun hukuka ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi; yönetim kurulu temsil ve oy haklarıyla ilgili hissedar sözleşmeleri; müşterinin belirli sektörünü etkileyen yasa ve yönetmeliklere uygunluk; şirketin müşterileri ve tedarikçileri ile yapılan ticari sözleşmeler; şirketin malvarlığı satışları; şirketin muhasebecileri ve diğer ilgili profesyonellerle ilişkileri; şirketin ortak girişimlerinin yapısı; şirketin hissedarları, alacaklıları ve müşterileri ile iletişim.

 

 

Hemen İletişime Geçin

    Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.