Gayrimenkul & İnşaat Hukuku

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu, gayrimenkul ve inşaat hukuku kapsamında müvekkillerine başta proje geliştirme, inşaat sözleşmeleri, gayrimenkulun alım satımı gibi konular olmak üzere, gayrimenkul ve inşaat hukukunu ilgilendiren tüm konularda kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Cosar & Akkaya Hukuk Bürosu bu hukuki işlemlerin takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi esnasında gerek mülk sahiplerini gerekse kiracılar, iş adamları,  müteahhitler, bilirkişiler, mimarlar, mühendisler ve planlamacılar gibi oldukça çeşitli mevkilerden gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku, Türk Hukukunda Eşya Hukukunun bir alt dalı olarak düzenlenmiş olup, genel olarak gayrimenkullerin üzerindeki hakları düzenleme altına almaktadır.

Gayrimenkul İnşaat Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Gayrimenkul hukuku alanındaki temel hizmet ve uygulamalarımız şu şekildedir;

 • Gayrimenkuller üzerinden hukuki inceleme yapılarak görüş ve risk raporları hazırlanması,
 • Gayrimenkul ve inşaat hukuku hakkında yerli ve yabancı yatırımcılara özel raporlama,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili mevcut adli ya da idari dava araştırması yapılması,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazlar hakkında yerilmiş ihtiyati tedbir, haciz ya da takyidatların incelenmesi ve hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi konusunda hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Gayrimenkul varlıkları olan işyerlerinin tasfiyesi,
 • Gayrimenkul/taşınmaz kira sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakere edilmesi,
 • Gayrimenkul üzerindeki ayni ve şahsi hakların tesisi, bu hakların tesisi için gerekli sözleşmelerin hazırlanması
 • Gayrimenkul/inşaat projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • İş ortaklarımız aracılığı ile gayrimenkul değerleme çalışmalarının yapılması,
 • Emlak – gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Devralma sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Satış sözleşmeleri ve satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, imzalanması ve müzakere edilmesi,
 • İnşaat ruhsatı ve iskan izinlerinin alınması için gerekli başvuruların gerçekleştirilmesi ve sürecin takip edilmesi
 • Açılış ve işletme ruhsatı, lisansların alınması için ilgili kurumları nezdinde tüm işlemlerin yapılması,
 • Kat karşılığı inşaat ya da inşaat sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Taşınmaz/gayrimenkuller üzerindeki ipotek anlaşmaları, ipotek kurulması ve terkini, inşaat hizmet sözleşmeleri, bina yönetimi sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, yetki anlaşması, komisyonculuk sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi gibi süreçlerin yönetilmesi.

 

Türkiye’de gayrimenkul satın alınması

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimize Türkiye’de mülk edinme sürecinin başından sonuna kadar hukuki danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Türkiye’ de yasal mevzuat uyarınca, gayrimenkul alımına ilişkin tüm resmi süreçlerin vekaletname ile açıkça yetkilendirilen gayrimenkul avukatları tarafından yürütülmesi mümkündür.

Gayrimenkul üzerinde inceleme yapılması ve hukuki görüş hazırlanması

Cosar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, sıklıkla uygulama imkanı bulduğumuz ve deneyimli olduğumuz gayrimenkul hukuku alanlardan biri de alınması planlanan gayrimenkuller üzerinde hukuki inceleme yapılması ve raporlanması süreçleridir. Yatırımcı ister gerçek kişi, ister tüzel kişi  olsun, gayrimenkul alımı ciddi bir yatırımdır ve potansiyel dava ya da uyuşmazlık risklerinin minimuma indirilmesi açısından sürecin başından itibaren hukuki danışmanlık hizmeti alınması oldukça önemlidir.

Bu kapsamda, Cosar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize, seçtikleri ve yatırım yapmayı düşündükleri gayrimenkulle ilgili olarak, gayrimenkullerin mevcut sahiplerinin dava durumları, gayrimenkul tapu kayıtları üzerinde 3. Kişilere tesis edilen haklar, gayrimenkulle ilgili izinlerin ilgili Belediyelerden kontörlü, işbirliği içerisinde olduğumuz uzmanlar aracılığı ile gayrimenkulün piyasa değerinin belirlenmesi, gayrimenkul hakkında ihtiyati tedbir gibi kararların bulunması ya da ipotek vs. tesis edilmiş olması halinde ilgili risklerin analizi gibi çeşitli açılardan inceleme yapılarak hukuki görüş ve incelemelerime hizmetlerini veriyoruz.

İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşat Sözleşmeleri

İnşaat sektörü Türkiye’deki en önemli hızla gelişen sektörlerden biridir. Özellikle son yıllarda, kentsel dönüşüm yasalarının daha yaygın olarak uygulamaya konuşması ile birlikte, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, diğer bir değişle arsa payı sözleşmeleri yaygın olarak uygulama alanı bulmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından, müvekkillerimize öncelikle, somut olaya uygun olarak kat karşılığı sözleşmesi türünün belirlenmesi, kat karşılığı sözleşmelerin müvekkillerimizin çıkar ve hedeflerinin gözetilerek oluşturulması, sözleşmede ileride doğması muhtemel uyuşmazlık ya da zararların minimuma indirilmesi amacıyla teminat, temerrüt ya da fesih gibi mekanizmaların oluşturulması ve yol haritalarının çizilmesi, teknik şartnamelerinin sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olarak eklenmesi, sözleşmede müteahhitlerin hak ve yükümlülükleri anlaşmazlığa mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi, noterler huzurunda sözleşmenin imzalanması, tapu devri ve tapuda her türlü tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi konunun tüm süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul sektöründe,  yerli ve yabancı yatırımcılardan oluşan geniş bir müvekkil ağına sahibiz. Ayrıca İstanbul ve Londra’da bulunan ofislerimiz aracılığı ile yabancı gerçek veya tüzel kişilere ve Türkiye’de veya İngiltere’de gayrimenkul alım ve satım işlerinde danışmanlık hizmeti de sağlamaktayız.

Hemen Bizimle İletişime Geçin 

  Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.