E-ticarette güven damgası başvuruları başladı

December 16, 2018 / By

E-ticarette güven damgası dönemi başlıyor.

2017 yılının ortasında Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile hukuki alt yapısı oluşturulan e-ticarette güven damgası sistemi için başvurular kabul edilmeye başlandı. Başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne online olarak yapılacak ve TOBB tarafından değerlendirme süreçleri yürütülecektir. Başvuruda bulunan e-ticaret siteleri Tebliğ uyarınca denetlenecek ve denetim sonucunda uygunluk sağlayan e-ticaret sitelerine güven damgası verilecek.

E-ticarette Güven Damgası, bu logoyu taşıyan web sitesinin tebliğ uyarınca asgari şartlara sahip olduğunu, menşeini, iletişim bilgilerini, belirli hakları müşterilere ve tüketicilere sağladıklarını ve belirli bir güvenlik standardına denetim anında uyulduğu anlamını ifade ediyor olacak. Dolayısıyla, tüketici ya da müşteri, güven damgası almış e-ticaret sitelerinden daha güvenle alışveriş yapabilecektir. Belirtmek gerekir ki, E-ticarette Güven Damgası almak e-ticaret siteleri için zorunluluk değildir.

Güven damgası alma şartları 

Güven damgası almak isteyen e-ticaret siteleri asgari olarak aşağıdaki standartlara uymak durumundadır. Bunlar:

  1. Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
  2. Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri almak ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırmak.
  3. E-ticaretle ilgili mevzuat ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçlerin tasarlamış olmak,
  4. E-ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri almak,
  5. E-ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlamak,
  6. E-ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlamak,
  7. Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak.
  8. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlamak,

Güven damgası almak isteyen e-ticaret sitelerinin işleticisinin gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte; e-ticarette Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

TOBB’un e-ticarette güven damgası tahsis ettiği sağlayıcıların yukarıda sayılan şartlara uygunluğunu şikâyet üzerine her zaman ve her takvim yılı içinde en az bir defa denetlemekle yetkili ve görevlidir.

İlgili Tebliğe göre, yurt dışında yerleşik olan ve yurt dışından güven damgası hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerce verilen e-ticarette güven damgasının kullanımı hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmeden e-ticarette güven damgası hizmeti verilemez, güven damgası izlenimi verecek hiçbir işaret tahsis edilemez ve kullanılamaz.

Konu ile ilgili sorularınız için bizimle info@cosarakkaya.law adresinden iletişime geçebilirsiniz.

0 Comments


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply